Logo Magica

4 živly a pátý element

Živly představují čtyři základní principy projevu energie, které se projevují ve všech oblastech našeho světa. Tyto živly jsou pojmenovány podle materiálních látek, neboť mají podobné vlastnosti, ale s uvedenými látkami nemají nic společného, protože nemají materiální podstatu. Jak bylo řečeno, jedná se pouze o principy. Starověká filosofie i věda a později alchymie a esoterika chápala čtyři živly (oheň, vzduch, voda, země) jako základní složky světa a snažila se jimi vyložit nejen přírodní jevy, ale také vnitřní složení člověka (Hippokratés, Galénos). U Platóna, u stoiků i v myšlení Dálného východu k nim přistupuje pátý, v buddhismu "duch" nebo v Japonsku "prázdno", v čínské tradici Wu Xing (pěti fází) "strom" atd.

Přírodní filozofie

Úvahy o čtyřech živlech (řec. stoicheia) jako o věčných základech či prvcích, z nichž se jako z písmen skládá prazáklad světa, se vyskytují už u předsókratovských filosofů a tvoří pak základ starověké fyziky. Podle pozdějších zpráv pokládal Thalés z Milétu za pralátku světa vodu, Anaximenés vzduch a Hérakleitos snad oheň. Nauku o čtyřech živlech zformuloval Empedoklés, který také uvažoval o tom, jak jeden přechází ve druhý. Představa živlu tak ztrácí svoji neměnnost a podobá se spíš jakési fázi. Počet čtyři přitom není nahodilý, ale odpovídá čtyřem světovým stranám a ročním obdobím a navozuje tak představu všeobecnosti, a zároveň i jisté základní stálosti – tak jako čtyřboký dům nebo čtvernohé zvíře. Na čtyři živly navazuje také Hippokratova nauka o čtyřech tělesných šťávách (humores), jejichž směsi tvoří „temperament“ či povahu člověka. Platón dodal ke čtveřici živlů ještě nebeský živel éter (aithér) a každému z nich přisoudil jeden z pěti pravidelných mnohostěnů. Podle Aristotela představují čtyři pozemské živly kombinace vlastností teplý / studený a suchý / vlhký a jejich společným původem je „pátá esence“ či kvintesencee – nebeský éter. Nauka o živlech měla velký význam i pro stoiky, kteří pátý živel ztotožnili s duchem (pneuma). O pěti živlech se hovoří také v buddhismu, kde se pátý živel nazývá Akaša (duch) nebo v japonské verzi „prázdný prostor“. V čínském taoismu a dalších tradicích se jako pět živlů uvádí dřevo (strom), oheň, země, kov (zlato) a voda. Také zde se k nim váží různé výklady, včetně astrologických.

Magie živlů

Energie živlů jsou přítomny ve veškerých hmotných objektech, přičemž v každé částici hmoty jsou současně přítomny všechny živly, z nichž některé převládají. Magie živlů však dokáže vysvětlit svými elementy nejrůznější lidské vlastnosti.  Emoce souvisí s živlem Vody, rozvážnost se Zemí a horečná aktivita s působením Ohně. Na emotivních kouzlech, které by měly působit pomalu, by se měly podílet elementy Vody a Země, kouzlo lásky, které má působit na emoce, si vyžaduje spolupráci Vody a přidáním trochy vášně - Ohně, elementem komunikace je síla Vzduchu.  Vše chápejme jako symboly! Chcete-li začít s praktikováním magie živlů, musíte o harmonii s živly začít usilovat ve svém nitru. Dříve než začnete pracovat s kterýmkoli elementem, musíte s ním dosáhnout úplného souznění a takto postupovat se všemi elementy. Jakmile dospějete k harmonii, je pro vás magická práce snadná. Jednoduše s živly rozmlouváte a žádáte je, aby vám pomohly dosáhnout cílů, o které usilujete. Použitím svíčky při magických praktikách posílíte živel Ohně, naopak použitím kadidla znásobíte živel Vzduchu. Motlitba u břehu řeky posílí element Vody a pěstováním rostlin  zase Zemi.

Projevy živlové magie

projevující se pěti živly (oheň, vody, vzduch, země a psyché). Má několik stupňů, charakterizované používanou částí živlů.  1.  používají se spíše fyzické vlastnosti.  2. používají se principy 3. vyvolávají se živlové bytosti 4. spojení s s živlovými bytostmi. Živlová magie je založena na vizualizaci. Není tak silná jako některé jiné, ale bezpečnější. Každý má jiné předpoklady pro různé živly, což dává ohromné množství kombinací dovedností, ale na druhou stranu tato vlastnost omezuje výuku druhých, protože mají vlohy pro něco jiného.

Živel Oheň

Oheň je plný proměn a vášně.  V magii se vztahuje k ochraně, energii, akci, odvaze, práci, vůdcovství pro svou mužskou sílu. Lidé ohňoví jsou energičtí, vznětliví, optimističtí, nadšenci, dobrodruzi, vůdci a obnovitelé. Oheň je prvotní element. Představuje sílu sexu a vášně, také jiskru božství zářící v každém z nás. Magie ohně může být nebezpečná. Výsledky se dostavují rychle a jsou nádherné, ale sílu každý neunese.  V rostlinné magii je ohni určen plod.  Základní povaha ohně: očišťující, destruktivní, projasňující, energická.

Vlastnosti:  teplo, sucho, jasnost, pronikavost, jemnost, pohyb.  Božstva: Brigit, Hestia, Vesta. Symboly: blesky, sopky, duha, slunce, hvězdy. Směr:  Jih. Období:  Léto. Pocity:  vášeň, zlost. Úsek dne:  poledne. Planety:  Slunce, Mars. Znamení: Beran, Lev, Střelec. Rod:  mužský. Tarot:  Hole. Barvy: červená, zlatá, karmínová, oranžová. Nástroj: hůl, svíčky, kadidelnice, ohniště, dýka, žezlo. Polarity: aktivní (budovatelské, tvořivé a plodivé) a  pasivní (destruktivní a  rozkladné).

 

Souznění s ohněm

Element ohně má vlastnosti horka a expanze. Představte si, že oheň obklopuje vaše tělo a rozšiřuje se až na hranice vesmíru. Představte si dále, že s každým dechem do sebe nasáváte ohnivé horko. Když se koncentrujete, představte si, jak vaše tělo v sobě akumuluje tolik horka, že ho začínáte vyzařovat do okolí. Na začátku silou imaginace zahřejte své tělo, jako byste měli horečku. Pak stejným počtem dechů vydechujte ohnivé horko, dokud nebudete opět zcela prázdní.  Pro někoho bude toto cvičení velmi jednoduché. Takoví lidé se narodili se schopností kontrolovat oheň vůlí. Mohou rozpustit sníh na střeše v zimě, když si přejí zahřát místnost nebo donutit jiné lidi k poslušnosti silou sugesce. Pro někoho bude radost pracovat s ohněm. Je energický, jasný, dynamický a plný života. Druhý extrém představují lidé, kterým bude vyvolání pocitu ohně trvat celé roky cvičení. A až se jim konečně podaří ovládnout tuto ohnivou energii, budou mít i nadále pocit jistého nebezpečí plynoucího z ohnivého živlu - je v něm něco hrozivého a strašidelného. Jinými slovy, existuje široká škála reakcí na oheň. Každopádně je však důležité sledovat jednotlivá cvičení, aby mohl člověk s plným vědomí posoudit vyvolané efekty. Je také dobré vybavit si několik dřívějších zkušeností s ohněm, abyste se naladili na jeho vlastnosti. Uvažujte nad celým spektrem tělesných pocitů, které souvisejí s horkem. Vzpomeňte si na horkou lázeň, teplo v autě v létě, v sauně, písek na rozpálené pláži, poušť, posezení u ohniště, otevírání žhavé trouby, vaření na grilu atd. Taky jste se možná někdy spálili ohněm. Viděli jste vybuchnout auto, nebo jste byli svědky lesních požárů, sopečných erupcí. Oživte si tyto vzpomínky a zážitky a zůstaňte při nich jako nezávislí pozorovatelé.

 Pokud máte potíže s produkováním pocitu tepla skrze imaginaci, zkuste pracovat více s emocionálním aspektem ohně. Hrajte si s představou jako byste volně asociovali nebo měli denní snění. Představte si, že připravujete táborák. Představte si celý postup a jednotlivé detaily. Poslouchejte zvuk hořícího dřeva, listí a chrastí. Cítíte kouř. Sledujte jazyky plamenů. Cítíte horko na tváři. Něco si na ohni ohříváte a pak to jíte.  Pokud si chcete zkusit náročnější imaginaci, představte si salamandra, který má oheň za svůj domov. Máte zodpovědnost za vulkány. Nutíte magma uprostřed země vystoupat nahoru. Pronikne povrchem a vytvoří kráter v sopce, vyhrne se láva, která dává vzniknout horám a celým ostrovním řetězcům. Představte si, že to děláte po celé milióny let.

Ohnivý element má také lidskou stránku, kterou představují do jisté míry ohnivá znamení v astrologii - Beran, Lev a Střelec. Zkuste studovat tato znamení. Zkoumejte lidi, kteří mají velkou sílu vůle a charisma. Představte si, že jste těmito lidmi, takže cítíte jejich sílu. Princip ohně Oheň nás žene kupředu a zahřívá, ale také spaluje vše, co je již nepotřebné. Oheň představuje lidskou vůli. Ohnivý princip nám dodává vášeň, vřelost, odvahu a chuť do dobrodružství, inspiraci,  ale i nadšení.  Oheň má obecně mužské projevy. Princip  ohně, tak jako všechny ostatní živly, působí nejen na naší hrubo-hmotné úrovni, ale projevuje se ve všem, co bylo stvořeno. Oheň a světlo vládlo od počátku všeho stvořeného. Bible to vyjadřuje slovy: "Fiat lux - budiž světlo". Rozpínavá vlastnost (expanze) ohně je možné lépe představit pod elektrickým fluidem - hrubo-hmotná elektřina. Světlo a temnota Základem světla je princip ohně. Bez ohně by nikdy nevzniklo světlo. Oheň můžeme přeměnit ve světlo a obráceně. Proto světlo zahrnuje vlastnosti jako - zářivé, pronikavé, rozpínavé. Opakem světla je temnota, která povstala z vodního principu. Světlo působí pozitivními vlastnostmi a temnota negativními. Bez temnoty by světlo bylo nemyslitelné. Tuto střídavou hru můžeme pozorovat ve všem.

Živel Voda

Ovládá pocity, sny, lásku, smutek, moře, jezera, všechnu vodu, prchavost, nespavost, psychiku, plodnost, rodinu (soustředěnou na matku), intuice, minulé životy. Voda pročišťuje a přeje romantické lásce. Síla vody je spojena s přijímáním, očistou, růstem, znovuzrozením a smrtí. Neustále se mění a pohybuje se z jedné úrovně do druhé. Symbolizuje podvědomí.  Magie vody je jemná a nenápadná. V rostlinné magii je vodě určen list.

Základní povaha: tekoucí, očišťující, léčivá, láskyplná, uklidňující. Projev: zásadní proroctví a hluboké vize. Vlastnosti:  studená, vlhká, těžká, má dvě vlastnosti Země (temnota a hustota) a jednu vlastnost Ohně (pohyb). Božstva: Afrodita, Isis, Mari, obecně všechna božstva moří a lásky. Symboly: oceány, moře, jezera, řeky, potoky, prameny, studny, plesa, louže, déšť, mlha. Směr:  západ. Období:  podzim. Pocity: láska, strach. Úsek dne:  západ slunce. Planety:  Měsíc, Venuše. Znamení: Rak, Štír, Ryby. Rod:  ženský. Tarot:  poháry. Barvy: modrá, modrozelená, šedivá, indigo, mořská zeleň. Nástroj: kalich, kotlík, zrcadlo, stříbrný prsten, svěcená voda, svěcené víno, medovina, sud, pivo, štít.

 

Souznění s vodou

Představte si své tělo obklopené vodou, která se rozšiřuje do vesmíru. Vdechujte tuto chladnou, vlhkou energii do svého těla stejným způsobem, jak jste to dělali s ohněm a vzduchem. Představte si, jak se voda začne hýbat dokola směrem, který si sami zvolíte. Plně se na tento pohyb soustřeďte. Můžete pohyb zrychlit. Pevně se soustřeďte na vodu a představte si, jak se točí do víru. Je to o pevné vůli a o týdnech zkoušení. Pocit chladu pomáhá zvýšit uvědomění magnetických polí. Chlad má vlastnost stahování. Voda, mezi všemi substancemi v přírodě, nejrychleji absorbuje horko a nejdéle ho udrží. Voda drží, obsahuje a podporuje. Tekoucí voda je očišťující. Stojatá voda je klidná. Oceány obklopují svět a přinášejí s sebou život.  Pak si představujte, že jste vodou, jezerem, mrakem, ledovcem, či oceánem. Otevřete své srdce tak, že ucítíte vše, co existuje ve vodním živlu. Čím více pohodlí a přátelskosti vám voda v přírodě přináší, tím snadnější bude pocit při akumulaci vodní energie ve vašem těle.

Hlavními charakterovými projevy vodního živlu jsou především city a emoce. Vodní živel je obecně ženské povahy - jin. Voda může působit konejšivě a očišťovat, ale také nás může stáhnout pod hladinu a utopit. Ničivé přílivové vlny nálad jistě dobře znají ti, kdo mají silně prosazený vodní živel v horoskopu. Vodní znamení Raka, Štíra a Ryb jsou značně přizpůsobivá, v negativním významu může tato vlastnost vést až ke lhaní. Bez vodního živlu by nebylo na světě lásky a vztahy by nemohly správně fungovat. Voda představuje lidský cit.   Základní vlastností vody je chlad, smrštivost a tma. Také voda působí polaritně. Aktivní polarita je tvořivá, dávající život, vyživující a udržující. Negativní polarita je rozkladná, rozdělující. Princip ohně by nemohl vzniknout sám, kdyby neměl svůj protipól, princip vody. Tyto dva živly, oheň a voda, jsou ty základní elementy, se kterými bylo vše tvořeno.

Živel Vzduch

Vzduch vládne magií "čtyř větrů". Nejvhodnější pro věštbu, koncentraci a vizualizaci. Čistá vizualizace je mocným nástrojem přeměny. Vzduch je nepředvídatelný živel. Vztahuje se ke studiu, hudbě a zvukům všeho druhu, ke zvyšování síly a k astrálnímu cestování. Vzduch je v rostlinné magii spojen s květem.

Základní povaha: inteligence, pohyb, svěžest. Vlastnosti:vlhký, teplý, lehký. Má s ohněm společnou jemnost a se zemí temnotu. Je jasný bez shluků. Božstva: Urania, Arianrhod, Aradia, Nuit. Symboly: nebe, vítr, vánek, oblaka, dech, byliny, stromy, rostliny. Směr: východ. Období: jaro. Pocity:  radost, obava. Úsek dne: svítání. Planety:Merkur, Jupiter. Znamení: Blíženci, Váhy, Vodnář. Rod:  mužský. Tarot:  poháry. Barvy: žlutá, bílá, stříbrná, modrošedá. Nástroj: meč, pírko, píšťala, pásek.

 

Souznění se vzduchem

1. Představte si prázdný prostor okolo sebe naplněný jen vzdušným živlem. Pocit pro vzduch je lehkost, vznášení se bez gravitace a vnějších vlivů. Vdechujte tento vzdušný pocit beztíže do sebe. Představujte si, jak jste s každým nádechem lehčí a lehčí, dokud nezískáte pocit, že se vznášíte. Gravitace na vás nemá vliv. Pak vydechujte vzdušnou substanci, dokud se nevrátíte do normálu. Opět bude toto cvičení pro někoho velmi jednoduché a pro někoho naopak velmi složité. Vzdušná energie umožňuje pocit lehkosti, relaxace, vyrovnanosti, pohody a harmonie.

2. Posaďte se pohodlně do křesla a chvilku relaxujte. Jakmile budete uvolnění, zapalte vonnou tyčinku a sledujte stoupající kouř. Zkuste ovlivnit směr kouře a rozptýlit ho.

3. Představte si, že jste v krajině, kde vládne vzduch. Pod našima nohama je tráva, listy létají ve větru... Stromy i jiné rostliny se ohýbají ve věčném větru a písečné duny se přesýpají. Na nebi se prohánějí mraky. Chladný a teplý vítr se mísí a vytvářejí bouře a vichřice. Na vodní hladině ne tvoří vlny. A uprostřed toho všeho jste vy. Pozvedněte ruce a myšlenkou přikažte větru, aby valun tím směrem, který chcete. Zkuste vytvořit hurikán. Zaručuje oproštění se a také uměleckou citlivost k dojmům a zvědavost o vše, co život nabízí.

4. Představte si, že jste balón naplněný heliem nebo že se procházíte po měsíci. Představte si, že si uděláte výlet v horkovzdušném balónu po krajině. Představte si, že jste kolibřík, orel, vrabec, sova, pelikán nebo holubice. Všimněte si rozdílů ve způsobu letu jednotlivých ptáků.

5. Představte si, že jste mrak, tornádo, hurikán, bouře, nebo ozónová vrstva země. Zkoušejte to se vzduchem, dokud nepoznáte jeho slabosti, zvláštnosti a sílu.

Základním posláním vzdušného živlu jsou především lidský intelekt jako komunikační projevy, studium a poznávání nového obecně, dále pak vztahy a společenský život. Princip vzduchu odpovídá i za duševní energii, s harmonickým vzdušným principem nám jde studium samo a naše schopnosti komunikovat s okolím jsou obvykle velmi dobré. Vzduch se obtížně uchopí a velmi snadno uniká, vzdušná znamení Blíženců, Vah a Vodnáře jsou proto často velmi nezávislá.  Vzduch zastupuje roli zprostředkovatele mezi ohnivým a vodním principem. Zajišťuje  neutrální rovnováhu mezi aktivním a pasivním působením vody a ohně. Od ohně převzal teplo a od vody vlhkost. Tyto dvě vlastnosti propůjčují vzdušnému principu dvě polarity, a to v pozitivním působení životodárnou a v negativním ničící polaritu.

Země

Projevem tohoto živlu je gravitace. tento živel symbolizuje stabilitu, spolehlivost, pevnost, bohatství a hojnost. Schopnost prožitku. Ovládá fyzické tělo, materiální svět, fyzické cykly narození a smrti, peníze, tanec, plodnost a senzualitu.  Magie Země je nesmírně mocná a účinná. Využívá síly všeho čeho je domovem - stromů, zvířat, rostlin, kamenů a lidí. Magie Země je tzv. Magie Základní.  V rostlinné magii představuje živel Země kořen.

Základní povaha: úrodná, výživná, stabilizující. Vlastnosti:  suchá, studená, těžká, temná, hustá, klidná. Božstva: všechny bohyně země a plodnosti - Deméter, Céres, Rhea, Rhianon, Gaia. Symboly: skály, drahokamy, hory, pole, jeskyně, šachty, planiny.  Směr:  sever. Období:  zima. Pocity:  stabilita, melancholie. Úsek dne:  půlnoc. Planety:  Saturn. Znamení: Býk, Panna, Kozoroh. Rod:  ženský. Tarot:  Pantakly. Barvy: černá, zelená, bílá. Nástroj: pentagram, pantakl, sůl, kameny, květiny, větve

Souznění se zemí

Při koncentraci na zemní živel se soustředíme na tíhu a hustotu. Opět si představíme celý vesmír okolo sebe velmi těžký a hustý, jakoby se skládal jen z olova. Když v představě pokročíte, bude pro vás pocit země téměř paralyzující. Zemní živel nabízí přímý smyslový vjem a pocit uzemnění, pevnosti, vytrvalosti. Při práci s ním se cítíme spoutáni se zemí. Máme pocit místa a sounáležitosti - situace ve světě, ve které žijeme, je skutečná a má pro nás praktický a pozitivní vliv.

1. cvik
Budete potřebovat krystal. Nevhodný je neprůhledný.
Důležité je zapsat si jeho vlastnosti (průhlednost, průsvitnost, barva, tvar, množství prasklin a vše, čeho si na něm všimnete).
Zaujměte pohodlnou polohu a zajistěte si klid. Uvolněte a na nic nemyslete. Krystal mějte u sebe. Můžete ho držet v ruce nebo se na něj pouze dívat. Nyní se zameřte na změnu jeho jedné fyzikální vlastnosti (třeba barva). Snažte se silou vůle změnit vámi vybranou vlastnosti a zároveň na celkový výsledek.
Pokud se nic nestalo, nezoufejte a zkoušejte to dál!!!

2. cvik (imaginační)
Představte si, že jste přímo uvnitř krystalu mezi jeho jednotlivými částicemi. Do největších detailů si jednotlivé částice i jejich uspořádání představte. Nyní změňte jejich polohu a uspořádání. A krystal se vaší vůli podřizuje.

Některá bojová umění pracují široce s tímto pocitem tíhy. V aikidu se student učí soustředit svou tíhu dolů k zemi. Po letech tréninku ani vzpěrači nedokážou zvednout mistra sedícího na zemi. Podobně v Tai Chi Chuanu se mistři umí spoutat se zemí tak, že ani patnáct mužů s nimi nehne. Tyto vlastnosti se mohou zdát neskutečné, ale mohou být docela dobře sledovány, pokud najdete vysoce vyvinutého mistra. Pokud si přejete zkoumat psychologické aspekty zemního živlu, můžete sledovat historii své rodiny a historii své etnické skupiny a území, kde žijete. Tyto studie vám dají pocit toho, kde se v čase nalézáte, a proč je svět kolem takový, jaký je. Kým jsme definujeme skrze naše volby, ale často jsme součástí větší společnosti a historie. Rozhodnutí jiných před naším narozením vytvořily kontext toho, kde začínáme svou pouť životem. Existuje nespočetné množství aspektů fyzické látky, kterou se můžeme naučit cítit ve fyzickém světě okolo nás. Druidové popisují různé druhy stromů, jakoby stromy měly jedinečné vlastnosti a vědomí. Lidé, kteří pracují s drahokamy mohou studovat léčivé vlastnosti, které jsou spojeny s různými kameny.

Duše (Spirit)

Ovládá střed magického kruhu a udržuje ostatní živly v rovnováze. Spojující element, je jejich součástí. Nazýván také:  Světlo, Akáša, Aethu.  Základní povaha: soudržnost, harmonie, spojitost.

Symboly: magický kruh.  Směr:  střed.  Období: celý rok. Pocity:  harmonie, spojení. Znamení: Hadonoš. Rod:  ženský i mužský. Barvy: duha

Zdroj: Kniha Světla kultu Bohyně, mujsvetmagie.estranky.cz,  oroniel15.blog.cz, arachnne.blog.cz